O nas | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
Strona główna  /  O Wydawnictwie Esprit

O nas

Powstaliśmy, by poprzez wartościowe książki pomagać czytelnikom w przemianie ich życia. Na lepsze. Wierzymy w to, że dobra książka to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, ale także konkretne odpowiedzi na ważne pytanie, jakie stawia nam współczesny świat. To dlatego wydajemy mocne świadectwa, biografie świętych, klasyczne dzieła duchowości chrześcijańskiej oraz inspirujące poradniki. Zanim zdecydujemy się wydać jakąkolwiek pozycję, stawiamy sobie najpierw pytanie: w jaki sposób ta książka może wpłynąć na życie naszego czytelnika? Czy otworzy przed nim szansę na zmianę? Czy odpowie na najbardziej niepokojące pytania, jakie sobie stawia?Hasło 'esprit' - Wielki słownik francusko-polski


Dlaczego Esprit? Długo poszukiwaliśmy nazwy dla naszego wydawnictwa. Zależało nam, by wyrażała ona wszystkie wartości, które są nam bliskie. Francuskie słowo Esprit od razu nas zafascynowało. Jest ono pełne znaczeń: z jednej strony oddaje to, co wzniosłe i ważne dla każdego człowieka, z drugiej - jest lekkie i dalekie od patosu. Co oznacza Esprit? To dusza, umysł, rozum, myśl, sens, zdolność, a także spryt, dowcip i talent. Podoba się wam ta szeroka gama inspirujących znaczeń? Bo nam bardzo!

Do autorów


Propozycje wydawnicze prosimy składać pod adresem biuro@wydawnictwoesprit.com.pl 

Prosimy o załączanie od e-maila tylko reprezentatywnej części proponowanego do druku tekstu, np. 1 rozdziału. Jeżeli wysyłają Państwo manuskrypt pocztą tradycyjną, bardzo prosimy pamiętać, że wydawnictwo nie zwraca materiałów niezamówionych ani nie bierze odpowiedzialności za ich przechowywanie. Prosimy o przesyłanie kserokopii.

Wydawnictwo Esprit w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje zasady obowiązujące w naukach humanistycznych, zwłaszcza określonych przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/resources/code-conduct):
 
Zasady etyczne obowiązujące Wydawnictwo
1. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców.
2. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
3. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
4. Wydawnictwo zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie właściwych zasad przez autorów w zakresie wiarygodności źródeł, na które powołują się, stosowania cytatów i zapożyczeń.
5. Jeśli Wydawnictwo stwierdzi naruszenie zasad etycznych przez autora lub redaktora tekstu Kolegium Redakcyjne ma obowiązek odrzucić tekst i poinformować autora o wyniku postępowania i działaniach redakcji.
6. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
7. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym pełny proces redakcyjny.
8. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki. 
9. Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty. Decyzja o przyjęciu utworu do publikacji opiera się między innymi na jego znaczeniu, oryginalności, przejrzystości i wpływu na rozwój nauki. 
10. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość odrzucenia publikacji niezależnie od przedstawienia pozytywnych recenzji.
11. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych autorów oraz wszelkich współpracowników.

Zasady etyczne obowiązujące autorów i redaktorów naukowych
1. Autor/autorzy lub redaktor/redaktorzy są zobowiązani do przekazania Wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach, do których umowy autorskie cały czas pozostają wiążące).
2. Autorzy lub redaktorzy, którzy przekazują Wydawnictwu prawa autorskie do utworu od daty zawarcia umowy i przekazania go Wydawnictwu, zapewniają, że dzieło nie jest ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
3. W przypadku korzystania przez autora/autorów lub redaktora/redaktorów z fragmentów tekstów, ilustracji, rycin, schematów, tabeli etc., które pochodzą z innych dzieł i są chronione prawem autorskim, autor zobowiązuje się do dostarczenia do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie ich w swojej publikacji. W innym wypadku nie będzie możliwa publikacja zapożyczonych fragmentów dzieł lub ilustracji.
4. Przekazane przez autorów lub redaktorów teksty są publikowane na podstawie zawartych umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy autorsko - prawne.
5. W sytuacji publikowania pracy zbiorowej, autor lub redaktor zgłaszający publikację do wydania, zobowiązuje się podać autora poszczególnych fragmentów monografii.
6. Jeżeli pojawią się podejrzenia związane z naruszeniem etyki, zostaną zastosowane procedury wskazane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej.

Procedura wydawnicza kwalifikacji do druku monografii naukowych oraz monografii pod redakcją
 
1.     Autor/autorzy lub redaktor/redaktorzy naukowi przedstawiają konspekt wydawniczy, zawierający uzasadnienie celowości wydania, podstawowe informacje dotyczące planowanej publikacji, tytuł, zakres tematyczny, potencjalni recenzenci, liczba arkuszy wydawniczych, przewidywany termin złożenia maszynopisu do Wydawnictwa.
 
2.     Autor/autorzy lub redaktor/redaktorzy dostarczają do Wydawnictwa wersję elektroniczną pracy w formie pliku Word.
 
3.     Wstępnej oceny pracy dokonuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa, biorąc pod uwagę:
a)     zgodność tematu pracy z profilem Wydawnictwa,
b)    oryginalność tematu pracy,
c)     poziom naukowy i warsztatowy pracy.
4.     Decyzję dotyczącą zgody na wydanie publikacji podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.
 
5.     Za wypełnienie standardów i wymogów w zakresie zakwalifikowania danej pracy jako monografii naukowej (i rozdziałów jako rozdziałów w monografii naukowej) odpowiedzialność ponoszą autorzy i redaktorzy naukowi.
 
6.     W przypadku monografii pod redakcją, wszyscy autorzy poszczególnych rozdziałów zobowiązani są do złożenia oświadczenia autora/autorów.
 
7.     Sam fakt ewentualnego zewnętrznego finansowania bądź dofinansowania danej publikacji nie może przesądzać o jej wydaniu.
 
8.     Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa, po podjęciu pozytywnej decyzji, zleca przeprowadzanie prac redakcyjnych i publikację pracy.
 
9.     Prace redakcyjne obejmują:
a)      redagowanie tekstu,
b)     skład i łamanie,
c)      korektę językową,
d)     opracowanie graficzne projektu okładki,
e)      druk.
 
10.  Zredagowany i poddany ewentualnej korekcie językowej tekst w formie elektronicznej (np. plik PDF) przekazywany jest do akceptacji autora/autorów (ew. redaktora/redaktorów), którzy mogą również przekazać wskazówki bądź sugestie dotyczące wizualnych aspektów projektu publikacji, propozycje dotyczące wyglądu okładki etc. Autorzy bądź redaktorzy nanoszą swoje propozycje zmian o charakterze technicznym. Na tym etapie nie ma możliwości nanoszenia poprawek merytorycznych (np. dopisania znacznych fragmentów tekstu). W przypadku stwierdzenia konieczności naniesienia poprawek merytorycznych zgodę musi wyrazić Rektor lub osoba upoważniona do tego przez Wydawcę.

Procedura recenzji 
1. W procedurze recenzowania artykułów Kolegium Redakcyjne kieruje się wskazówkami zawartymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanym w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Nadesłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej przez wydawnictwo.
3. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo przekazania do recenzji wyłącznie prac zgodnych z profilem wydawniczym.
4. Po przesłaniu całości tekstu, przedstawiciel Kolegium Redakcyjnego przekazuje pracę wskazanym przez Kolegium recenzentom.
5. Wydawnictwo stosuje zasadę „podwójnie ślepej recenzji”.
6. Po uzyskaniu recenzji, przekazaniu uwag autorowi, Kolegium decyduje o dalszym postępowaniu – włączeniu pracy do planu wydawniczego bądź jej odrzuceniu.
7. W przypadku odrzucenia pracy Wydawnictwo nie ujawnia nazwisk recenzentów. W przypadku przyjęcia pracy do planu wydawniczego za zgodą recenzentów ich nazwiska wpisane są na stronę redakcyjną publikacji.
8. Wydawnictwo archiwizuje zamówione recenzje.

 Średnia ocena procesu zamówienia: 4,88 / 5
Przeczytaj opinie naszych Klientów »
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
youtube