Regulamin promocji złotówkowej | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
tel.  12 267 05 69| ksiegarnia@esprit.com.pl
0,00 zł koszyk

Regulamin promocji złotówkowej

Regulamin Promocji „Zaloguj się i zbieraj złotówki”
1. Organizatorem promocji „Zbieraj złotówki” dotyczącej zakupów w sklepie
internetowym esprit.com.pl, pozwalającej podczas dokonywania zakupów na
gromadzenie dodatkowych środków na kolejne zakupy (zwanej dalej „Promocją”) jest
Esprit Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna, ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków, NIP 6793132282 (zwany dalej „Organizator”).
2. Promocja rozpoczyna się 14 sierpnia 2019 roku i trwa aż do odwołania, o którym
Organizator poinformuje na stronie internetowej sklepu internetowego esprit.com.pl
z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają
zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego esprit.com.pl.
4. W ramach Promocji przy dokonywaniu zakupów Uczestnik otrzymuje specjalne
punkty (zwane dalej „Złotówkami”), których wykorzystanie w procesie zakupowym
obniża cenę kupowanych produktów w Sklepie.

Zasady promocji:
1. Udział w Promocji mogą brać tylko klienci indywidualni.
2. Uczestnik dokonując zakupów w Sklepie zbiera punkty, zwane Złotówkami, dzięki
którym uzyskuje dodatkowy rabat przy kolejnych zakupach.
3. Uczestnik otrzymuje jedną Złotówkę za każde pełne 10 zł wydane na zakupy w
Sklepie podczas jednego zamówienia. Końcówki sumy zakupów, o wysokości poniżej
10 zł nie sumują się w kolejnych zamówieniach i nie otrzymuje się za nie Złotówek.
4. Złotówka lub Złotówki zebrane w trakcie zamówienia naliczają się po dokonaniu
płatności za to zamówienie i odnotowaniu jej przez organizatora.
5. Złotówki z danego zamówienia mają ważność przez okres 365 dni od momentu
dokonania zamówienia. Po tym okresie niewykorzystane złotówki znajdujące się na
koncie, pochodzące z tego zamówienia, przepadają.
6. Złotówki wykorzystane podczas konkretnego zamówienia nie mogą pokrywać kosztu
całego zamówienia. Uczestnik musi zapłacić za zamówienie co najmniej 1 PLN
(słownie: jeden złoty).
7. Warunkiem korzystania z Promocji jest zapisanie się do newslettera oraz założenie
konta w Sklepie. Uczestnik zobowiązany jest w związku z tym do podania
prawdziwych danych osobowych wymaganych przez Organizatora.
8. Złotówki związane są tylko z jednym kontem każdego Uczestnika. Mogą zostać
wykorzystane tylko w ramach zakupów w Sklepie, zgodnie z niniejszym Regulaminem
oraz Regulaminem Sklepu. Złotówek nie można wymienić na gotówkę ani
przekazywać innym Uczestnikom.
9. Uczestnik może zrezygnować z udziały w Promocji likwidując konto w sklepie. W
takiej sytuacji zebrane przez Uczestnika Złotówki przepadają. Jeżeli Uczestnik wypisze
swój adres e-mail z newslettera, Złotówki z kolejnych zamówień nie odkładają się i
nie może wykorzystać zebranych wcześniej Złotówek, pozostają jednak one na jego
koncie aż do utraty ważności.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Promocji jedynie w
przypadku dużych akcji rabatowych w Sklepie, które obejmą większość produktów
szczególnie wysokim rabatem, w szczególności 50% rabatem od ceny detalicznej.

Dane osobowe:
1. W ramach Promocji Organizator zbiera i przechowuje dane osobowe Uczestnika takie
jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz w wybranych przypadkach numer
telefonu.
2. Szczegółowe informacje o przechowywaniu danych osobowych Uczestnika oraz
możliwość otrzymania informacji o ich przechowywaniu i wycofania ich z bazy danych
podmiotu przechowującego, znajdują się w regulaminie Polityki Prywatności [link]
Sklepu.
Reklamacje:
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Promocji w Sklepie mogą być zgłaszane przez
Uczestników drogą elektroniczną na adres e-mail sprzedaz@esprit.com.pl z
informacją w tytule ,,Reklamacja dotycząca promocji złotówkowej” lub telefonicznie.
2. W Reklamacji podmiot reklamujący zobowiązany jest do wskazania imienia i nazwiska
oraz dokładnego adresu reklamującego Uczestnika, a także opisania dokładnej
przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.
4. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
pisemnie pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w zależności od tego, w jaki sposób
Reklamacja została przesłana do Organizatora.
5. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie
narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.esprit.com.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku
wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenia usług
drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i
obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży
Zawieranej pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem lub w niniejszym Regulaminie;
b. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń,
postanowień lub wytycznych wynikających z:
 decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji
publicznej lub
 orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności
Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o
świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a
Organizatorem lub w niniejszym Regulaminie;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora
spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych
drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia niniejszego
Regulaminu lub Regulaminu sklepu esprit.com.pl, poprzez wprowadzenie
nowych, modyfikację lub wycofanie przez organizatora dotychczasowych
funkcjonalności lub usług oferowanych Uczestnikowi;
3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie niniejszego Regulaminu na 7 dni
przed jego zmianą.
4. Zmiany w Regulaminie nie wpłyną w żaden sposób na nabyte korzyści przez
Uczestnika w ramach Promocji.
5. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, Organizator udostępni
tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą
wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail w Sklepie.
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
facebook youtube instagram