Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit

Regulamin Katalogu Dobrych Książek


INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z katalogu wysyłkowego o nazwie Katalog Dobrych Książek, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika Katalogu Dobrych Książek. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Uczestników Katalogu Dobrych Książek.   
 2. Katalog Dobrych Książek to cykliczna publikacja wydawana drukiem lub w wersji elektronicznej.
 3. Wydawcą Katalogu Dobrych Książek jest ESPRIT Detal K. Bocian, P. Mistachowicz spółka cywilna (adres prowadzenia działalności: ul. W.Siwka 27, 31-588 Kraków), tj. Kazimierz Bocian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ESPRIT Detal (adres prowadzenia działalności: ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków) oraz Piotr Mistachowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ESPRIT Detal (adres prowadzenia działalności: ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków), REGON 365002690, NIP 6793132282 (dalej: ESPRIT).
 4. Uczestnikiem Katalogu Dobrych Książek jest każda osoba, która wyrazi zgodę na jego otrzymywanie.
 5. Katalog Dobrych Książek zawiera prezentację książek, w szczególności wydanych przez Wydawnictwo Esprit. Wydawnictwo Esprit zastrzega sobie prawo prezentowania w Katalogu Dobrych Książek wartościowych książek wydanych przez inne podmioty, a także produktów innych niż książki, jeżeli uzna, że mogą być one interesujące dla Uczestników. Katalog Dobrych Książek może prezentować również inne treści, np. informacyjne, kulturalne itd.
 6. Informacje o Produktach podane w Katalogu Dobrych Książek, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Sprzedaż książek z Katalogu Dobrych Książek odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego Esprit pod adresem www.esprit.com.pl, jak również  pod adresami pomocniczymi: www.wydawnictwoesprit.com.plwww.epika.pl, a także telefonicznie na numery telefonów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego Esprit.
 8. Katalog Dobrych Książek jest bezpłatny.
 9. Wysyłka Katalogu Dobrych Książek odbywa się przez ESPRIT i na jego koszt.
                                                                                              
PRZYSTĄPIENIE DO KATALOGU DOBRYCH KSIĄŻEK
 1. Aby przystąpić do Katalogu Dobrych Książek należy:
 • dokonać subskrybcji Katalogu Dobrych Książek w sklepie internetowym ESPRIT (dalej: Sklep Internetowy), prowadzonym w serwisie internetowym www.esprit.com.pl (dalej: Serwis Internetowy)
 • lub wypełnić odpowiedni formularz pisemny, znajdujący się w Serwisie Internetowym podając swoje dane osobowe niezbędne do realizacji wysyłki Katalogu Dobrych Książek,
 • lub zadeklarować telefonicznie przystąpienie do Katalogu Dobrych Książek, podając swoje dane osobowe niezbędne do realizacji wysyłki Katalogu Dobrych Książek,
 • lub zadeklarować przystąpienie do Katalogu Dobrych Książek za pomocą wysłania wiadomości e-mail na adres katalog@esprit.com.pl, podając swoje dane osobowe niezbędne do realizacji wysyłki Katalogu Dobrych Książek.
 1. Przystępując do Katalogu Dobrych Książek należy podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres doręczenia Katalogu Dobrych Książek listem (poczta, kurier), adres e-mail do wysyłania Katalogu Dobrych Książek drogą elektroniczną (e-mail).
 
WYSTĄPIENIE Z KATALOGU DOBRYCH KSIĄŻEK
 1. Aby wystąpić z Katalogu Dobrych Książek należy:
 • wycofać się z subskrypcji Katalogu Dobrych Książek w opcjach swojego profilu w Sklepie Internetowym ESPRIT prowadzonym w Serwisie Internetowym
 • lub poinformować o tym ESPRIT drogą telefoniczną, wiadomości e-mail, listem skierowanym na adres ESPRIT.
 1. Wystąpienie z Katalogu Dobrych Książek nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami czy dodatkowymi zobowiązaniami.
 
WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA
Uczestnictwo w  Katalogu Dobrych Książek nie oznacza jakiegokolwiek zobowiązania ESPRIT do jego wysyłania. ESPRIT zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zaprzestania wysyłek Katalogu Dobrych Książek, gdy uzna to za stosowne, bez podawania przyczyny takiego zachowania Uczestnikom Katalogu Dobrych Książek.
 
ZAMÓWIENIA
 1. Produkty z Katalogu Dobrych Książek można zamawiać na następujące sposoby:
 • za pośrednictwem Sklepu Internetowego ESPRIT pod adresem www.esprit.com.pl, a także pod adresami pomocniczymi: www.wydawnictwoesprit.com.plwww.epika.pl.
 • telefonicznie na numery telefonów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego ESPRIT: 12 264 37 09, 12 395 70 72, 12 267 05 69, 12 262 35 51
 • za pomocą wysłania wiadomości e-mail na adres katalog@esprit.com.pl.
 1. W sytuacji, gdy zamówienie (dalej: Zamówienie) Produktu z Katalogu Dobrych Książek nie może być zrealizowane z uwagi m.in. na brak dostępności Produktów, ESPRIT poinformuje niezwłocznie o tym Klienta, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia Zamówienia. W takiej sytuacji, Klient ma prawo do podjęcia decyzji o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od całości lub części umowy sprzedaży/Zamówienia), ESPRIT ma również z tego powodu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zwracając pobranie z tego tytułu należności.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na towary objęte sprzedażą promocyjną, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży lub zakończenia terminu sprzedaży promocyjnej wskazanego przez ESPRIT.
 
DOSTAWA
 1. Dostawa Towarów z Katalogu Dobrych Książek jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Uczestnika Katalogu Dobrych Książek w trakcie składania Zamówienia lub przystąpienia do Katalogu Dobrych Książek.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się, przesyłką kurierską, przesyłką pocztową lub w formie odbioru osobistego.  Koszty dostawy wyszczególnione są w Katalogu Dobrych Książek, na stronie głównej www.esprit.com.pl  i/lub w koszyku. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni licząc od dnia wysłania przez Uczestnika Katalogu Dobrych Książek Zamówienia oraz w zależności od sposobu wybranej wysyłki
 4. Uczestnicy Katalogu Dobrych Książek mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego www.esprit.com.pl (dalej: Serwis Internetowy) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Uczestnikowi Katalogu Dobrych Książek istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Uczestnikowi Katalogu Dobrych Książek na podany adres e-mail (specyfikacji potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do zamówienia paragonu lub faktury) oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 
CENY I METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Towarów w Katalogu Dobrych Książek podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Uczestnik Katalogu Dobrych Książek ma możliwość uiszczenia ceny:
 • przelewem na numer konta bankowego mBank 42 1140 2004 0000 3102 7636 8466, ESPRIT Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna z siedzibą na ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków.
 • płatnością w systemie Dotpay,
 • zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Dotpay
 • płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).
 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) (dalej: Ustawa o prawach konsumenta), konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta, będącego konsumentem przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu Ustawy o ochronie praw konsumentów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem musi poinformować ESPRIT o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: Esprit Detal ul. W.Siwka 27, 31-588 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ksiegarnia@esprit.com.pl. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia.
 3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć wg poniższego wzoru:
 4. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Esprit Detal ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków, tel. 12 267 05 69, adres e-mail: ksiegarnia@esprit.com.pl.
Ja/My*) niniejszym informuj ę/informujemy*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy ___________________________
Data zawarcia umowy/odbioru _____________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ___________________
Adres konsumenta(-ów) __________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
 1. W razie odstąpienia Klient będący konsumentem obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia do zwrotu towaru. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy ESPRIT zwróci Klientowi, będącemu konsumentem kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia Klientowi, będącemu konsumentem towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (jeżeli Klient, będący konsumentem wybierze droższy środek transportu nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient  będący konsumentem poinformował ESPRIT o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. ESPRIT dokonuje zwrotu płatności tylko na rachunek bankowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem może ponosić odpowiedzialność za pogorszenie stanu rzeczy.
 5. W razie odstąpienia od umowy towar należy zwrócić na adres: Esprit Detal, ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków.
 6. Koszt odesłania towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy pokrywany jest przez Klienta będącego konsumentem i nie podlega on zwrotowi, mając na uwadze to, że towar może zostać odesłany w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty.
 7. W przypadku niezgodnego z przepisami Ustawy o prawach konsumenta skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, koszt odesłania towaru do Klienta ponosi Klient.
 
RĘKOJMIA, REKLAMACJE
 1. ESPRIT zobowiązana jest dostarczać towar nie posiadający wad.
 2. ESPRIT odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 (dwóch) lat od chwili wydania towaru.
 3. Reklamowany produkt wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowodem zakupu, co znacznie ułatwi rozpatrzenie reklamacji, należy dostarczyć lub odesłać na adres: Esprit Detal, ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków.
 4. ESPRIT nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi ESPRIT udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W innych przypadkach ESPRIT udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracane są bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 8. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, zostaną zaoferowane do wyboru inne, dostępne towary lub zostanie zwrócona cena wraz z kosztami przesyłki.
 9. Sprzedawane towary nie są objęte gwarancją.
 10. W przypadku gdy Uczestnik Katalogu Dobrych Książek dokonujący zakupu nie jest konsumentem, odpowiedzialność ESPRIT z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KATALOGU DOBRYCH KSIĄŻEK
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Katalogu Dobrych Książek są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą ESPRIT Detal K. Bocian, P. Mistachowicz spółka cywilna (adres prowadzenia działalności: ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków), tj. Kazimierz Bocian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ESPRIT Detal (adres prowadzenia działalności: ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków) oraz Piotr Mistachowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ESPRIT Detal (adres prowadzenia działalności: ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków).
 2. Dane osobowe Uczestnika Katalogu Dobrych Książek są przetwarzane przez ESPRIT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym „RODO”  oraz ustawą z dnia ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tj. osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych.
 4. Zapis do Katalogu Dobrych Książek i wysyłanie go w wersji elektronicznej oraz przetwarzanie Danych osobowych z tym związanych realizowane jest na podstawie wyrażenia zgody na jego otrzymywanie udzielonej przez Uczestnika Katalogu Dobrych Książek .
 5. Zapis do Katalogu Dobrych Książek i wysyłanie go w wersji tradycyjnej (list) oraz przetwarzanie Danych osobowych z tym związanych realizowane jest na podstawie wyrażenia zgody na jego otrzymywanie udzielonej przez Uczestnika Katalogu Dobrych Książek.
 6. Wysyłanie Katalogu Dobrych Książek bez zapisania się do Katalogu Dobrych Książek w wersji tradycyjnej (list) oraz przetwarzanie Danych osobowych z tym związanych realizowane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (marketing bezpośredni).
 7. Na potrzeby wysyłki Katalogu Dobrych Książek wykorzystywane są następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, Adres Korespondencyjny użytkownika, telefon, adres e-mail (nieobowiązkowy).
 8. Katalog Dobrych Książek jest wysyłany aż do momentu wypisania się z niego (rezygnacja z jego otrzymywania). W celu wypisania się z Katalogu Dobrych Książek, należy zalogować się na swoje konto użytkownika, i odznaczyć pole Katalog Dobry Książek. Można również wypisać się, dzwoniąc pod numer 12 267 05 69, pisząc e-mail na adres bok@esprit.com.pl lub wysłać pocztą list na adres Esprit Detal, ul. W.Siwka 27A, 31-588 Kraków, i wyrażając wolę wypisania się.
 9. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Uczestnika Katalogu Dobrych Książek i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: bok@esprit.com.pl.
 10. Uczestnik Katalogu Dobrych Książek, którego dane dotyczą ma prawo do:
 • informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych;
 • uzyskania kopii jego danych osobowych;
 • sprostowania jego danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych;
 • przenoszenia jego danych osobowych (ale tylko jeśli dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą; możliwe jest także zażądanie przesłania danych osobowych innemu podmiotowi, jednak wyłącznie wówczas, gdy istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie ESPRIT jak i tego innego podmiotu);
 • usunięcia jego danych osobowych;
 • gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Uczestnika dotyczących jego szczególnej sytuacji, które to dane są przetwarzane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej, w tym przetwarzanych w celach marketingowych (w formie elektronicznej – e-mail i tradycyjnej – list),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące.
 1. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników Katalogu Dobrych Książek i przysługujących uprawnień znajdują się w dokumencie dostępnym w Serwisie Internetowym: Polityka Prywatności.

Warunek otrzymania egzemplarza gratisowego Kalendarz z ks.Dolindo 2021
 • Złożenie zamówienia za minumum 70 zł.
 • Gratisem jest Kalendarz ks.Dolindo 2021
 • Gratis otrzymuje każdy, kto złoży zamówienie i jest zapisany do Katalogu Dobrych Książek lub wyrazi chęć zapisania się do Katalogu Dobrych Książek podczas składania zamówienia
 • Promocja obowiązuje wraz z katalogiem ,,Jesień 2020''
 • Egrzemplarz gratisowy Kalendarz z ks.Dolindo 2021 dodajemy do wyczerpania zapasów
 
PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie Internetowym tj. od dnia 01.11.2020 r. i zastępuje dotychczasowy dokument: Regulamin Katalogu Dobrych Książek.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu Internetowego ESPRIT opublikowanego w Serwisie Internetowym pod adresem www.esprit.com.pl W przypadku jego niezgodności z Regulaminem Sklepu Internetowego Esprit zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego ESPRIT
 

Średnia ocena procesu zamówienia: 4,88 / 5
Przeczytaj opinie naszych Klientów »
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
youtube